1. Algemeen

De Praktijk van Rebecca is opgericht door Rebecca Foran. De praktijk is gevestigd in Bunnik en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75789833. De Praktijk van Rebecca verzorgt integratieve Kinder- en Jeugdtherapie en mindfulness training. De therapie is een vorm van psychosociale hulpverlening voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Daarnaast verzorgt De Praktijk van Rebecca coaching en ouderbegeleiding.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met De Praktijk van Rebecca en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard.

3. Begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 17 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding door middel van het beide ondertekenen van de behandelovereenkomst. De gezaghebbende ouder die de overeenkomst met De Praktijk van Rebecca ondertekent, draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de behandeling, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. De Praktijk van Rebecca kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Indien ouders gescheiden van elkaar wonen, zal er door De Praktijk van Rebecca, in overleg, via mail, een korte rapportage worden gedaan over de voortgang van het kind aan beide ouders.

4. Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van De Praktijk van Rebecca is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. De Praktijk van Rebecca is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Praktijk van Rebecca. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van De Praktijk van Rebecca. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt De Praktijk van Rebecca aan altijd contact op te nemen met de eigen huisarts.

5. Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van het kind, bezoek ik vanuit De Praktijk van Rebecca de school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld de school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door De Praktijk van Rebecca gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

6. Tarieven

De tarieven staan op de website vermeld van De Praktijk van Rebecca. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Op de website kunt u ook meer lezen over eventuele stappen i.v.m. mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek. Het uurtarief is inclusief voorbereiding en korte verslaglegging. Voor het maken van een uitgebreider verslag voor officiële instanties, wordt 1 uurtarief gehanteerd.

7. Betalingsvoorwaarden:

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van De Praktijk van Rebecca. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal De Praktijk van Rebecca een betalingsherinnering sturen. Indien er wederom niet binnen 14 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is De Praktijk van Rebecca gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is De Praktijk van Rebecca genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is De Praktijk van Rebecca gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

8. Afwezigheid

Indien afwezigheid tenminste 24 uur van tevoren wordt gemeld, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail, dan wel via whatsapp een bericht sturen. Ook kan uiteraard een bericht worden gestuurd middels het contactformulier via de website.

9. Klachten

Heeft u een klacht, gelieve dit meteen kenbaar te maken, zodat middels een gesprek tot een oplossing gezocht kan worden. Wanneer dit niet blijkt te lukken dient u, schriftelijk, binnen 14 dagen na het geschil, zo gedetailleerd mogelijk uw klacht te beschrijven zodat De Praktijk van Rebecca hier zo adequaat mogelijk op kan reageren. Mocht er geen oplossing of overeenstemming bereikt kunnen worden, dan zal De Praktijk van Rebecca zich houden aan de procedure van de beroepsvereniging waarbij zij is aangesloten (de beroepsvereniging voor therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg, zie hier voor de klachtenregeling). De Praktijk van Rebecca is aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Hiermee voldoet De Praktijk van Rebecca aan dit onderdeel van de Wkkgz.

Heb je een korte vraag?