Omgaan met privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met alle persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden géén toegang hebben
    tot de gegevens

Expliciete toestemming nodig

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Vooraf informeren en toestemming vragen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jullie gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Toegang tot het dossier

Als de behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Bewaartermijn dossier

De termijn van bewaren van dossiers is 20 jaar. De termijn gaat lopen vanaf het moment dat de laatste wijziging van het dossier heeft plaatsgevonden.

Heb je een korte vraag?